Kurssin ensimmäisen luennon aiheena oli muuttuva ja uudistuva johtaminen. Luennolla pohdittiin yleisellä tasolla sanan ’johtaminen’ merkitystä ja sen herättämiä mielikuvia kurssilaisten keskuudessa. Tulokset olivat mielenkiintoisia. Avainsanoiksi nousivat muun muassa ’valta’, ’ryhmähenki’, ’Trump’, ’huolehtiminen’, ’heikkojen tulisi pelätä vahvoja’ ja ’ruoskinta’. Kyseisten avainsanojen perusteelta voimme päätellä, että johtaminen merkitsee jokaiselle meistä hieman eri asiaa. Mikä on siis oikea tapa?

Tästä pääsemme luennon aiheeseen, muuttuva ja uudistuva johtaminen. Johtaminen on muovautunut kautta aikojen enemmän ja vähemmän uusien vaikuttajien myötä. Mielestäni johtamista voidaan aina kuvata ’muuttuvana ja uudistuvana’ eikä vain tällä hetkellä. Riippuen yrityksestä ja valta-asettelusta, törmäämme vielä nykyisinkin erilaisiin johtamistyyleihin. Näin ollen, ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. Kuitenkin, tänä vuosikymmenenä on korostunut erityisesti ihmissuhteita ja yhteisöllisyyttä arvostava johtamistapa. Uudistuvaa johtamista kuvatessa yhdistän sen erityisesti kyseiseen johtamistapaan.

Mitä johtaminen yleistasolla tarkoittaa? Luennon ja kurssikirjan perusteella voidaan luettelomaisesti koota kyseiset piirteet: hierarkkisuus, rationaalisuus, säännöt (muodolliset, ammatilliset, lailliset, standardit ja epäviralliset sosiaalissäännöt) ja managerialismi. Johtamisen ollessa erittäin monimuotoista, kyseiset avainsanat tiivistävät erinomaisesti sen pääpiirteet.  

Johtamiseen liittyen, käsite sensemaking nousee ehdottomasti kyseisen luennon tärkeimmäksi käsitteeksi. Mitä on sensemaking? Kirjassa käsitettä on kuvailtu ’johtamisen ydinosaamisena’. Sensemaking voidaan suomentaen kääntää sanaksi tulkitseminen. Johtamisessa sillä pyritään kuvaamaan koko työyhteisön yhteisajattelua, asioiden samanlaista tulkitsemista. Itse yhdistäisimme tämän sanan identiteettiin, tarkemmin sanottuna organisaatioidentiteettiin. Tästä puolestaan päästään taas kerran uudistuneeseen johtamiseen, jonka perusteella voimme taas päätellä, että yhteisöajattelu tosiaankin korostuu tämänpäiväisessä johtamisessa.

 

Lähteet

Clegg, S. & Kornberger, M. & Pitsis, T. 2008.
Introducing the field of managing and organizations.
Managing & organizations, An introduction to theory & practice.
London: Sage.